Om föreningen

Föreningen BRF Trasten 7 och 8
Föreningen betraktas som en "äkta förening" från 2010-01-01. Med äkta förening avses att minst 60% av verksamheten består i att till de egna medlemmarna tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen, s.k. kvalificerad användning. Då föreningen tog över fastigheterna under 2009 betraktas föreningen som "oäkta" under kalenderåret 2009.

Organisationsnummer
769607-4371

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Boendeform
Bostadsrättsförening. Medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar. Föreningen BRF Trasten 7 och 8 representeras av en medlemsstyrelse bestående av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

När bildades föreningen?
Föreningen registrerades 2001-08-22 och tog över fastigheterna 2009-10-21.

Vad äger föreningen?
Föreningen äger de två fastigheterna Trasten 8 och Trasten 7 med adress Surbrunnsgatan 9 och 11. Trasten 8 innefattar 16 lägenheter och Trasten 7 innefattar 17 lägenheter med total lägenhetsyta 1900 m2. Tomtareal är 1040 kvm med äganderätt.

Särskilda förutsättningar
Fastigheterna är kulturhistoriskt klassificerade av Stockholms Stadsmuseum. Trasten 7 har klassificeringen grön vilket innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Trasten 8 har klassificeringen gul vilket innebär att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde. Läs mer på Stockholm Stadsmuseums hemsida

Adresser
Fastigheten omfattar fastigheterna:
Trasten 7, Surbrunnsgatan 11, 114 27 Stockholm
Trasten 8, Surbrunnsgatan 9, 114 27 Stockholm

Fakturaadress till föreningen
Brf Trasten 7 och 8
c/o Valorem
Box 3070
161 03 Bromma

Adress till föreningen
Brf Trasten 7 och 8
Surbrunnsgatan 11
114 27 Stockholm
www.brftrasten.se


Antal lägenheter
Det finns 39 lägenheter i föreningen varav 36 upplåts med bostadsrätt och 3 med hyresrätt.  

Lägenhetsfördelning
Trasten 7 & 8: 12 st 1 rok, 10 st 2 rok, 17 st 3 rok

Webbsida
www.brftrasten.se

Ekonomisk plan 
2009-06-22

Fastigheternas byggår - färdigställande år
1885 - 1886

Fastighetens värdeår 
1965

Stadsplan
För fastigheterna gäller detaljplan 0180-1432 fastställd 1935 och E14 fastställd 1935.

Godkänns juridisk person som köpare?
Nej

Uppvärmning
Fjärrvärme (ingår i medlemmarnas årsavgift)

Vatten
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften/hyran.

El
Varje lägenhet har egen mätare och el i lägenheten bekostas av lägenhetsinnehavaren, vare sig denna är bostadsrätt eller hyresrätt. El för gemensamma utrymmen bekostas av föreningen och ingår i årsavgiften/hyran.

Gas
Nej

Eldstad & kakelugn 
Fyra lägenheter har eldstad eller fungerande kakelugn

Kabel TV
Föreningens leverantör är ComHem.
Kabel TV ingår ej i avgiften/hyran utan tecknas av de boende separat.

Bredband
Internetleverantör för de som installerat en fiberkonverter i lägenheten är Bredband2 och 100/100 Mbit/s ingår i avgiften/hyran. Vill man uppgradera tjänsten - kontakta Bredband 2 för info om detta. Uppgraderingen bekostas av den enskilde brf-innehavaren. För pris kontakta leverantören.
För de som valt att behålla den gamla leverantören ComHem i sina lägenheter får de installera och bekosta bredbandet själva.

Brandvarnare
Lägenheterna ska vara försedda med brandvarnare.
Varje lägenhetsinnehavare svarar för att fungerande brandvarnare är installerad.

Förvaltning
1. Ekonomi - Valorem, www.valorem.se
2. Överlåtelser & pantförskrivningar - Ansökan om överlåtelse skickas till Brf Trasten 7 och 8, Pantförskrivningar skickas till Valorem
3. Teknisk förvaltning - Borg och Merio

Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften
1. Tvättstugan är belägen i källaren Surbrunnsgatan 11.
Bokas med tvättbricka. Tvättider i tretimmarspass 7-22.
Tvättstugans utrustning innefattar 2 tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, kallmangel.
2. Cykelrum i gatuplan i Surbrunnsgatan 9, cykelställ på gården bakom nr 11.
3. Ett källarförråd per lägenhet i respektive fastighet.
4. Trädgård tre uteplatser med grill och utemöbler bakom Surbrunnsgatan 9 samt bakom Surbrunnsgatan 11
5. Hushållssoprum. Sopor slängs i soprum utanför inre port Surbrunnsgatan 9. Grovsoprum finns ej i fastigheterna. Finns en återvinningsstation på Valhallavägen och Roslagstulls återbruk.
7. Trappstädning
8. Fastighetsskötsel av gemensamma utrymmen och gemensamma installationer

Parkering
Gatuparkering på stadens mark, så kallad "Boendeparkering". Avgiftsbelagt enligt stadens tariff, f.n. 1100 kr per månad (dec 2020). Tecknande av boendeparkering ger tillstånd att parkera på platser markerade "Boende Ö". En dag i veckan är städdag varvid bilen måste flyttas. Se vidare www.stockholm.se/boendep 

Underhåll och reparationer
Avloppsstammar är bytta 1978-79. Stamspolning och videofilmning av samtliga stammar genomförd 2010, Stamspolning genomfördes också 2016
Samtliga badrum är ombyggda/renoverade 2010
Gården bakom nr 9 är dränerad
Värmeväxlare bytt 2010
Nylagt plåttak på hela fastigheten i och med vindsbyggnationen
Båda trapphusen renoverade 2014
Hissar renoverade och lyfta till 5:e våningen
Nyetablerad innegård
Fasadrenovering planerad 2014/2015.

Avgiftshöjning
Inga avgiftshöjninga planerade för tillfället, men är under utredning (2024 jan)

Kontakta alltid föreningens ekonomiska förvaltare Valorem Ekonomi HB angående:
1. Lägenhetens andelstal
2. Lägenhetens yta
3. Överlåtelsehandlingar - in- och utträdeshandlingar (ansökningar skickas dock direkt till Brf Trasten 7 och 8)
4. Registrerad ägare till lägenheten
5. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm
6. Panter
7. Förmögenhetsvärde
8. Inre (lägenhets-)fond (reparationsfond)

Handläggningstid av överlåtelse
Föreningens styrelse eftersträvar så snabb hantering som möjligt.

Ut- och inflyttning
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem beviljats av styrelsen. Se vidare föreningens stadgar.

Överlåtelseavgift 
1060 kr, betalas av förvärvaren.

Pantsättningsavgift
424 kr, betalas av pantsättaren.

Styrelsemöten
Enl överenskommelse mellan styrelsens medlemmar, normalt sett en gång i månaden.


Uppdaterat 2024-03-18